Home

Infrastruktur exempel

Vad är infrastruktu

 1. Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras offentligt, privat eller genom offentlig-privata partnerskap. Exempel på delar inom infrastruktur: Transport; Kommunikation; Avlopp; Vatten; Elsystem. IT-infrastruktur. Många tekniska system kallas även dem infrastruktur, till exempel nätverksutrustning och servrar
 2. Kostsamma anläggningar som samhället använder dagligen t.ex. utbildning, kommunikation och transportsystem för personer, energi och information - kallas infrastruktur. Bra samarbete kräver att människor förstår varandra - därför är Svensk-färöisk ordbok så viktig för nordisk infrastruktur. Exempel på uppslagsord - infrastruktur
 3. Med mjuk infrastruktur avses till exempel de demokratiska och rättsvårdande institutionerna, det finansiella systemet, ett lands kunskapsbas, värdegemenskap samt dess informella regler och normer. Den mjuka infrastrukturen kan också innehålla fysiska komponenter som domstols-, fängelse- och skolbyggnader

Infrastruktur Vägar, tågspår, elnät, avlopp är exempel på delar av den fysiska infrastrukturen. Skolor, sjukhus och bibliotek kan sägas utgöra den sociala infrastrukturen Vad är infrastruktur? Infrastruktur är anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera. I första hand menar man den fysiska infrastrukturen. Det är bland annat vägar, järnvägar, flygplat-ser, hamnar, kraftverk, elledningar, dataledningar, vattenled-ningar och avlopp. Man kan också tala om andra former a infrastruktur. iʹnfrastruktur (av infra - och struktur), ett system av anläggningar och driften av Du som är forskare kan få tillgång till forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar. Det kan till exempel vara databaser, forskningsanläggningar, biobanker eller storskaliga beräkningsverktyg. Vi finansierar även ny forskningsinfrastruktur som ännu inte är klar att användas Exempel är databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige. Det gör vi för att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar. Forskningsinfrastruktur till nytta för hela samhälle

För tiotalet år sedan förde Göteborgs stad samman förvaltning och ägande av sina kommersiella lokaler i ett speciellt bolag, med uppgift att utveckla stadsdelarnas infrastruktur för handel och service. Kortedala Torg i Göteborg är ett exempel på vad som kan göras Exempel på detta är pollinering, rening av vatten och rekreation. Grön infrastruktur i urbana miljöer ska vara multifunktionella, t ex att de bidrar till såväl rekreation som til Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här samlar vi goda exempel att inspireras av, både på regional och nationell nivå. Hitta på sidan. Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping Du kan också få stöd för att ta fram turistinformation som ska finnas på platsen, till exempel skyltar för att informera om leden, bygden eller det natur- och kulturarv som finns. Dessutom kan du få stöd för digital infrastruktur som till exempel bokningssystem som kan användas av flera verksamheter

Hur används ordet infrastruktur? Not:Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Bland annat då om jobbpolitiken och att behövliga investeringar i nya bostäder och infrastrukturinte har gjorts Infrastruktur­projekt. Som stöd för en hållbar markanvändning vid anläggning av vägar, järnvägar, vindkraftparker och annan infrastruktur, har SGU tagit fram en handledning i form av en checklista som beskriver vilka underlag som behöver tas fram i planeringen Goda exempel och vägledning. Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här samlar vi goda exempel att inspireras av, både på regional och nationell nivå. Hitta på sidan. Åtgärder i linje med Grön infrastruktur

Nordic Large Projects är NCC:s specialiserade enhet som utvecklar och leder stora infrastrukturprojekt i miljardklassen i Norden. Inom enheten, samlas erfarna projektchefer, specialister och andra nyckelkompetenser för att möta de krav som ställs på den här typen av projekt - från anbud till färdigt projekt Sverige är ett land med ett omfattande nät av väg, järnväg och anläggningar kopplat till vårt sätt att förflytta oss. Framtidens infrastruktur kommer att leda till nya konstruktioner, vägar och transportmedel för att vårt samhälle ska utvecklas med en långsiktigt hållbar miljöstrategi Skriva ett eller flera exempel som specificerar förändringen; Få till en teknisk infrastruktur som automatiskt kan verifiera att systemet uppför sig enligt exemplen; Införa förändringen i systemet. 1. Exempel som specificerar förändringen. Börja med att ta fram ett, eller kanske flera, exempel

Exempel uppslagsord - infrastruktu

Exempel på åtgärder för grön infrastrukur. Att friställa ekar, ta in grön infrastruktur i fysisk planering, återställa vattendrag och lämna kvar blommor i landskapet är exempel på åtgärder för att förbättra den gröna infrastrukturen. Örnperspektiv och samverkan viktiga framgångsfaktore Bristande infrastruktur på landsbygden drabbar lantbruket. Dålig mobiltäckning, bristande tillgång på internet och strömavbrott påverkar många lantbrukares vardag. Det visar en ny rapport från Landshypotek Banks Lantbrukspanel. Enligt Landshypotek Banks Lantbrukspanel påverkas fyra av tio lantbrukare av bristande internettillgång i dag Det här är en film om skogsbruk, grön infrastruktur och miljömålet Levande skogar, med skogarna i Västerbotten som exempel. Filmen vänder sig till skogsägare.. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur samt för människors välbefinnande. ­Grön infrastruktur ska stärka biologisk mångfald och fungerade ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat

Infrastruktur Affärsjuridik Advokatfirman Lindah

 1. Förvaltningsobjekt. I pm 3 så grupperas IT-systemen ihop i olika förvaltningsobjekt.. Ett förvaltningsobjekt innehåller oftast flera IT-system och avgränsas från den verksamhet de stödjer. Med hjälp av pm 3 fastställs bland annat beslutsmandat, beslutsforum och ansvarsroller för objektens förvaltningsorganisationer.. Varje förvaltningsobjekt innehåller både.
 2. Öppen dagvattenhantering, till exempel dammar, kanaler och slingrande bäckar som kan ta emot regnet är betydelsefulla. Sådan blågrön infrastruktur hjälper till att sakta ned vattenflödet, fortsätter hon och lägger till att de dessutom gör våra städer vackrare och hälsosammare
 3. Intresserad av ämnet Infrastruktur? Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Infrastruktur från Dagens industris redaktion. Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Infrastruktur
 4. Stora forskningsanläggningar, laboratoriemiljöer, biobanker, datacenter, fartyg, arkiv och databaser är exempel på infrastruktur som skapar förutsättningar för världsledande forskning i Sverige
Anmäl nedskräpning

projektering, till exempel kostnads­­beräkning, teknisk planering och rådgivning; material för att anlägga grundläggande fysisk infrastruktur, till exempel rör och fiberkablar; anläggningsarbeten för att anlägga grundläggande fysisk infrastruktur, till exempel grävning och blåsning och svetsning av fibe Alla de senaste nyheterna om Infrastruktur från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Infrastruktur från dn.se Exempel på infrastruktur. Exempel på dessa projekt är till exempel ertms european rail traffic management system nationell trafikledning och kraftför sörjning samt åtgärder i längre stråk utan tydlig geografisk avgränsning. Många tekniska system kallas även dem infrastruktur till exempel nätverksutrustning och servrar

Cramo satsar på bygglogistik – Intelligent Logistik

Begreppet forskningsinfrastruktur omfattar allt från avancerade verkliga eller virtuella labb till stora databaser, datorkapacitet för storskaliga beräkningar och påkostade forskningsanläggningar. Kort sagt det som behövs för att bedriva riktigt framstående forskning. Infrastruktur som används av C

Infrastruktur - Urban Utveckling & Samhällsplanerin

Title: Checklista_infrastruktur_SGU_2017-12-31 Author: ceceds Created Date: 1/3/2018 3:31:12 PM Keywords ( Praktiska exempel på analyser av grön infrastruktur Karin Terä, enheten för miljöanalys och miljöplanering karin.tera@lansstyrelsen.se. Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagd

 1. Samhällsplanering & infrastruktur Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt. Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande
 2. Kostnadsbedömningarna omfattar Nya stambanors infrastruktur mellan anslutningspunkterna vid Gerstaberg (Järna), Almedal (Göteborg) respektive Lund. Inga kostnader för infrastruktur eller andra åtgärder från respektive anslutningspunkt in mot storstäderna, till exempel Stockholm C-Järna, har ingått i bedömningarna
 3. Efterfrågan på anläggningsingenjörer inom samhällsbyggnad och infrastruktur med Yh-kompetens är mycket stor, både på kort och lång sikt. Och vad som främst efterfrågas är en relativt bred ingenjörsutbildning som ger arbetsledarkompetens av varierande slag, eftersom företagen är organiserade på lite olika sätt och behoven växlar mellan projekten
 4. Trafikhjälten är en förebild vars exempel motiverar... Bilia förvärvar BilDahl AB. Prenumerera på Dagens Infrastruktur - Just nu 495:- för ett helår. Dagens Infrastruktur är magasinet som bevakar allt sker i infrastruktursverige - kommande,och pågående projekt
 5. Bilaga - Framgångsfaktorer och exempel Denna bilaga är resultatet av en förfrågan om att få tillgång till exempel på tillämpningar på de steg som beskrivs i Metodstödet och få ta del av de framgångsfaktorer som olika organisationer velat dela med sig av. Frågan ställdes till målgruppen kommuner, regioner och länsstyrelser
 6. Exempel: Studentavdelningen är systemägare för Ladok och LPW som driftas av Uppsala universitet. Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur och IT-komponenter i syfte att göra dem tillgängliga för användare. Exempelvis: felsöka och problemhantera, ta backup och övervaka. 4
 7. Exempel på TA-planer Cykling Parkering Tillstånd Blomlådor Trafik och infrastruktur. Borlänge kommun sköter och har ansvaret för de flesta gator och vägar i tätorten. Vägarna på landsbygden och de som förbinder orterna ansvarar Trafikverket för

Regeringsuppdraget att projektleda arbetet med en digital infrastruktur för vaccinationsbevis har pågått sedan början av februari 2021 i intensiv samverkan med alla medverkande parter. Den 5 mars rapporterade DIGG till regeringen om de regelförändringar som krävs för att det ska vara möjligt att göra vaccinationsbevis tillgängliga för resande Exempel på Instruktion för arbete med optiskt förstärkta fiberförbindelser Bilaga. Undersökning och rengöring av optiska kontakter . Vägledning för Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur (Anvisningar för robust fiber - Underbilaga 4.1 Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur

Klimatanpassning Exempel på klimatanpassning. Kunskapscentrum för klimatanpassning. IPCC. IPCC - Nationell kontaktpunkt Rapporter från IPCC. Svenska författare i IPCC AR6 . Utbildning. Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Fler tjänster inom bygg och infrastruktur Satsningar på att öka arealen som brukas med hyggesfria metoder, arbetet med förbättrad miljöhänsyn till både natur- och kulturmiljövärden vid skogsbruksåtgärder, och arbete med att skapa en sammanhängande grön infrastruktur är exempel på andra viktiga insatser SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering inom transportsystemet som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Principen lanserades ursprungligen inom Vägverket 1997 för att bättre hushålla med investeringsmedlen men idag lyfts principen upp som en metod att minska trafikens negativa effekter på exempelvis trängsel, luftkvaliteten. Här finner du ett urval av projekt som vi är stolta över inom olika kategorier. Allt från bostäder, samhällsfastigheter och stadsutveckling

Teknik och Infrastruktur. Cloudspin har lång erfarenhet av teknik och infrastruktur. När det kommer till de mjuka frågorna hjälper vi till med rådgivning och planering inför till exempel upphandlingar, migreringar, integrationer, licenser med mera Digital infrastruktur . Det handlar till exempel om E-hälsotjänster som frigör resurser inom vården genom att ta tillvara på invånarens möjlighet till självservice och erbjuda alternativa eller kompletterande vård- och behandlingsformer. Exempel på e-hälsotjänster är Ett exempel på fondens onoterade innehav är den norska färjelinjen Hurtigruten. Linjen ingår i en brittisk riskkapitalfond, som köpte ut bolaget från den norska börsen för några år sedan. vilket omfattar investeringar i fastigheter och infrastruktur

infrastruktur - Uppslagsverk - NE

Infrastruktur som en tjänst (IaaS) kan förväxlas med PaaS. I artikeln förklaras IaaS att skilja de två och ger exempel för att göra det tydligare Infrastruktur ska vara godkänd innan den får trafikeras. Vägledningen för godkännande. Fyll i en blankett med uppgifter om den sökande och om anläggningen så tidigt som möjligt i processen. (till exempel för att visa på anläggningens tillförlitlighet vid trafik i nordisk vinter

Trafik & infrastruktur. Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt Lär dig definitionen av 'industriell infrastruktur'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'industriell infrastruktur' i det stora svenska korpus

De digitala utvecklingsbehoven kan finnas inom en skolas styrning och ledning, infrastruktur och i undervisningen. Här listar vi några exempel inom respektive område: Styrning, ledning och uppföljning. Att det saknas uppföljning av hur digitala verktyg används i undervisningen exempel infrastruktur, gräns- överskridande e-handel och digital ekonomi. En inre mark-nad som till fullo drar nytta av digitaliseringens möjligheter har stor potential att bidra till håll-bar tillväxt och konkurrenskraft. Sverige är ett av EU:s mest digi-taliserade länder och har mycket att vinna på ett starkt digitalise Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in.

Hitta forskningsinfrastruktur vi finansierar - Vetenskapsråde

Datumparkering gäller nattetid från 1 oktober till 31 maj mellan klockan 00.00 och 07.00. Och det gäller bara inom zonen för datumparkering som innefattar hela centrala Östersund, Lugnvik, Odensala, Torvalla och den tätbebyggda delen av Frösön (se karta) Finansiering, av gröna byggnader och renovering av fastigheter, som resulterar i en minskad energiförbrukning, energieffektivitetsprojekt till exempel infrastruktur. Grönt byggnadskreditiv Grönt fastighetslån. Hållbar förvaltning av naturresurse Exempel, Genande triangelspår vid Laxå, Ornäs-Hinsnoret eller Arvika-Lilleström. För att minska dieselutsläpp under tråd är nog en lämplig strategi att fokusera på att elektrifiera de järnvägssträckorna med högst mängd dieseltåg i tågkm per oelektrifierad mängd järnväg i bankm Efter examen kan du jobba på rena IT- eller nätverksföretag, konsultföretag, eller i andra branscher med IT-infrastruktur, som till exempel banker och inom vården. Det konstanta behovet av ny teknik gör också att många studenter startar egna företag för att utveckla egna innovationer

DEBATT: Det nordiska försvarssamarbetet är en viktig plattform för långsiktig trygghet i våra länder. Vi har ett gemensamt ansvar att stärka den regelbaserade världsordningen, demokratin och mänskliga rättigheter. Som ledare för de moderata partierna i Norden tar vi dessa uppgifter på stort allvar, skriver Ulf Kristersson, Erna Solberg, Petteri Orpo, Søren Pape Poulsen och Bjarni. Till exempel järnvägsprojekten Sydostlänken och Göteborg-Borås, 799 miljarder kronor (mdr) till infrastruktur 2022-2033, vilket kan jämföras med 622,5 mdr 2018-2029

Vad är forskningsinfrastruktur? - Vetenskapsråde

Från den 1 juli 2016 gäller lagen om utbyggnad av bredbandsnät, lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Lagen baseras på ett EU-direktiv och syftet är att främja utbyggnad av bredband. Genom sänkta kostnader för utbyggnad av bredband ska fler få tillgång till snabbt bredband Du kan skapa program som är viktiga inom till exempel samhällsplanering, brandövervakning, blåljus, infrastruktur, transporter, ruttoptimering eller miljöövervakning. Om programmet Under dina tre år som student kommer du att lära dig metoder, problemlösning, algoritmer, programmering, databaser, webb, grafik och geografiska data Exempel på arbetsuppgifter: Arbeta med framtagning av Järnvägsplan Framtagning av miljökonsekvensbeskrivn ingar (MKB) Om företaget Vår kund är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. De skapar lösningar och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling,. Mjölby kommun vill att kommunen ska växa och att fler företag ska etablera sig. Det kräver att vi ger nya invånare och företagare goda förutsättningar, till exempel genom att det finns kvalificerad arbetskraft, god infrastruktur, bra skolor och ett stabilt politiskt system

Dags att bygga upp en svensk social finansiell infrastruktur värd namnet Det saknas fortfarande en svensk kapitalmarknad för lån som är kopplade till sociala mål. Det skriver Sophie Nachemson-Ekwall forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och senior rådgivare social finansiering Ramboll Management Consulting

Lär av lyckade exempel och återuppliva torgen - Dagens

Uterum Ritning | Exempel + Regler | Stor Guide!

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

av ny infrastruktur, i befintlig infrastruktur och vid drift och underhåll. Det handlar framförallt om att inte dela upp naturen i för små områden, att minska störningarna och att skapa möjligheter för djuren att röra sig mellan de olika livsmiljöerna. De flesta djur har ett grundläggande behov a Detta inkluderar grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, energihushållning, ventilation och säkerhet. Hela konstruktionen från grund till taknock ska redogöras på en sektionsritning med materialval och vilka dimensioner som ska användas Goda exempel. Här finner du filmklipp som beskriver exempel på vad som görs i praktiken för att främja Sund konkurrens, initiativ som tas och arbetssätt att inspireras av. Titta gärna på filmerna tillsammans med kollegor eller i nätverk och resonera kring tankar de väcker, vad vi kan lära av, sprida kunskap kring eller tänka annorlunda kring Exempel på lokalt hälsofrämjande arbete kan vara att kommunen har en infrastruktur som skapar goda möjligheter för att cykla och gå vilket främjar fysisk aktivitet. Exempel på förebyggande arbete kan vara olika insatser för att ungdomar inte ska börja röka och snusa Rekordstor satsning på infrastruktur leder till mer forskning för VTI Infrastrukturpropositionen täcker in mycket av det VTI forskar om. Forskning och innovation inom transportområdet är nödvändiga för att uppnå målen, både de transportpolitiska och för klimatet

Goda exempel och vägledning Länsstyrelsen Stockhol

Hej, nedan finner ni några exempel på problemformuleringar ifrån tidigare exarbeten. De är ganska långa vilket beror på att de formulerats sedan studenterna har tagit sig igenom en hel del litteratur och andra källor när de formulerat sig. Till tisdagens övning räcker det att ni har formulerat er koncist på max cirka 5 rader. M v h. Dessa exempel är tänkta att kunna inspirera såväl kommuner som planerar nya stadsdelar som andra aktörer som är engagerade i hållbar stadsutveckling. De projekt som lyfts fram i rapporten utgör ett axplock ur den mångfald av projekt som genomförs i olika delar av världen och syftar till att vara exempel på några av de olik

Golfbana restaureras med hänsyn till hotade bin | NatursidanAvfall och återvinning - Trollhättans stadSaemien gïele - Samiska språket

Steg 6: Exempel Nedan anges ett exempel som illustreras genom en beskrivning av stegen i att utforma ett mervärde där anbudsgivaren ska beskriva hur ett mervärde nås. Förslaget är förhållandevis omfattande för att illustrera hur mycket man faktiskt kan bygga in i ett enda kriterium och vad som då är viktigt att tänka Ett lands regering kan också i det långa loppet påverka hur utbildnings- och sjukvårdssystem samt infrastruktur av olika slag ser ut, vilket i sin tur kan påverka olika marknader och industrier. Följande lista är exempel på politiska faktorer som på ett eller annat sätt har en inverkan på den marknad, industri eller miljö som ett företag är aktivt i Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. Organisationsnummer: 559265-7729: Firmanamn: Infrastructure Logistics (ILAB) AB: Bolagsform: Aktiebolag: Status: Aktiv: Adress Det skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har. Magnus Linnarsson: Från bondestafett till järnväg: Postväsendet som exempel på infrastruktur og förvaltning i Sverige 1600-1870 När det svenska postväsendet inrättades 1636 skapades en stafett av särskilt avdelade postbönder som transporterade posten. Stafettsystemet utgjorde postens grundläggande infrastruktur tills postbönderna i slutet av 1800-talet ersattes av transporter med. Storsthlms Geodataråd i samarbete med Lantmäteriet har tagit fram goda exempel på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Några av parterna i processen, Helsingborgs kommun, Karlskronas kommun och fastighetsutvecklaren Bonava har delat med sig av sina tankar och idéer om hur vi kan arbeta idag och hur de ser att framtidens samhällsbyggnadsprocess kan se ut

 • UIP vs NSIP Radiology.
 • Marketplace магазин.
 • EToro Steuern berechnen.
 • How to recover BTC wallet.
 • Tull privatperson.
 • Bison Gear.
 • Fjärrvärme lägenhet.
 • Trygg anknytning relationer.
 • Mälarenergi Mina sidor.
 • KuCoin review Reddit 2021.
 • Genesis Energy late payment.
 • Amazon Balance.
 • Hyra lokal Ängelholm.
 • Istället för Spiltan.
 • Stromverbrauch Duschen kWh.
 • Med tech.
 • Open problems in differential geometry.
 • Bol com Handmixer.
 • Tomter till salu Härryda.
 • DOGE coin pool.
 • Företagsnamn handelsbolag.
 • FTSE All World Index historical data.
 • Ievan polkka svenska.
 • University of Amsterdam international students.
 • Ägarlägenheter.
 • Gold Coast Las Vegas.
 • Arvsrätt Polen.
 • NIC ASIA opening time.
 • What causes consolidation in forex.
 • Spartan Slots Reddit.
 • E cigaretter farligt.
 • Watchlist DKB.
 • Insufficient funds for gas * price value.
 • Neobithunter.
 • Ranuccio Farnese il Vecchio.
 • Goldman Sachs Bitcoin.
 • SKALE ICO.
 • FIRE Sverige forum.
 • HVB hem Stockholm.
 • Pensionsspara.
 • Kattungar till salu Gävle.